Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

За медиацията като медикация - има ли лек за болните отношения

Текст: Олга Георгиева
08.12.23
BETTY брой 115
BETTY - д-р Юлия Раданова

Вероятно сте чували за медиацията или търсенето на решение в спорове – семейни, търговски, потребителски, трудовоправни, гражданскоправни и други – с подкрепата на медиатор. От юли 2024 г. преминаването през медиация става задължително и в България по редица от съдебните производства. В този брой наш гост е д-р Юлия Раданова, медиатор, за да поговорим за „болестите“ в отношенията и тяхното изцеление посредством медиацията.

Юлия Раданова е адвокат по професия, управляващ съдружник в LSP (Legal Solutions Partners) - кантора, която работи за дигитализацията на правото и неговата достъпност. Доктор по право е с дисертация в сферата на семейната медиация. Председател е на Института по медиация и управление на спорове (ИМЕУС) и консултант в сферата на медиацията за ADR Center s.r.l., който е най-големият доставчик на медиационни услуги в Европа. Понастоящем е постдокторант към Университета „Миколос Ромерис“ в Литва като научните й търсения са насочени към нуждата от реформи в сферата на семейната медиация на ниво Европейски съюз. Преподава медиация в редица европейски университети, както и в България. Завършила е право в Софийския университет, има диплома по английско и европейско право от Британски правни центрове, съвместно с Университета в Кеймбридж. Тя е регистриран медиатор към Министерството на правосъдието, специализираща в трансгранични спорове, и притежава диплома по медиация от университета Харвард. Завеждала е отдел „Медиация в Независимия механизъм за отчетност на проекти“ към Европейската банка за реконструкция и развитие. Автор е на книгата „Медиацията в брачните отношения“, изд. „Сиби“. Има едно дете.

Г-жо Раданова, какво представлява медиацията?

-Медиацията е подход в търсенето на решение по даден спор, при който намесваме едно трето лице с цел подпомагане на диалога. Медиаторът изслушва, разбира, валидира и се опитва да преведе на страните това, което не чуват под емоцията на конфликта. Медиацията може да бъде оприличена на своеобразна GPS система, при която спорещите залагат желаната си крайна дестинация, а медиаторът ги повежда към нея. В това своеобразно пътуване из дебрите на конфликта медиаторът не осъжда, не оценява, не решава. Ролята му е на безпристрастен и неутрален в спора участник, който организира протичането на диалог, носещ едно качествено ново познание. Условие за протичане на процедурата е страните да участват доброволно при пълна равнопоставеност и спазване на строга поверителност на споделеното в рамките на процедурата. Всичко това създава една сигурна среда за споделяне, в рамките на която и чрез съдействието на медиатора страните могат да се срещнат по един различен начин и да обсъдят варианти за решение, които все още не са били взети предвид. Процедурата по медиация изисква смелост за изправяне на спорещите един пред друг и пред себе си, пред разочарованието, гнева, тъгата, пропилените възможности и отговорност за последиците на собствените си действия. За протичането на процеса се приемат няколко прости правила за съвместната ни комуникация: Без обвинения. Без осъждане. Без прекъсване.

Това означава, че медиацията няма нищо общо с един съдебен процес, в който съдията е ограничен от законовия ред да изслушва в такава дълбочина страните и съответно не разполага с толкова детайлна информация, когато постановява своето решение?

-Да, така е. Медиаторът и страните са заедно, за да извървят трънливия път към намереното решение – решение, което медиаторът не подава, а подпомага да бъде прието между участниците. Медиаторът не е съдия, не е и арбитър. Той не може и не взема решения вместо страните. А те – страните – са именно тези, овластили го с това да стане изследователят на техния конфликт и да им съдейства за намирането на решения, които съдът не би постановил, и имплементирането на варианти, за които в съдебна зала не може да става и дума. Процедурата е бърза (доколкото и с каквато скорост се движат страните) и евтина. Спестява нерви и пари. А и позволява да бъдем чути за това какво действително е важно за нас. И да бъдем разбрани в опасенията, които таим.

За какви казуси може да помогне медиацията?

-Нашият закон не е ограничил полето на процедурата до конкретни казуси. Така че смело може да се възползваме от процедурата по всякакви видове конфликти: от семейни, търговски, потребителски, трудовоправни, гражданскоправни до тези, засягащи големи общности, държави.

Кой може да бъде медиатор и какво образование и квалификация следва да е получил?

-Медиатор може да бъде всеки, независимо от образование и професия, преминал успешно през сертифициращо обучение за медиатори и вписан в Единния регистър на медиаторите в България към Министерството на правосъдието. Единственото специфично изискване спрямо медиаторите касае съдебните такива, които ще гледат, считано от м. юли 2024 г., медиации по препратка на съда. За тях ще е налице изискване да са с юридическо образование и да са преминали успешно подбор на Висшия съдебен съвет за вписване като медиатори към съответния окръжен съд.

В момента България преминава към модел на задължителна медиация. Какво означава това?

-Задължителната съдебна медиация в страната е предвидена в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК). Тя цели стимулирането на гражданите и бизнеса все по-често да се обръщат в своите спорове към процедура по медиация, включително и посредством задължаването им да преминат през нея в случаите на спорове между съсобственици относно ползването или вземания, свързани с общата вещ, делби, споровете на етажната собственост, конфликти в дружествата с ограничена отговорност, свързани с оценката на дял или отговорността на управителя за вреди. Нормативната уредба предвижда един качествено различен подход, при който след инициирането на дело в една от горепосочените сфери страните задължително следва да преминат през процедура по медиация в център по медиация към съответния съд в рамките на до 3 часа. Паралелно с това измененията включват нови правомощия на съдиите, които по своя преценка ще могат да задължават страните да участват в процедура по медиация при семейните спорове, парични претенции от различно естество до 25 000 лв., дела за нарушена собственост и владение, трудови спорове, нарушени членски права в дружества, кооперации, сдружения,  спорове за интелектуална собственост. Основополагащият принцип на медиацията – а именно нейната доброволност, се запазва напълно и при случаите на задължително насочване на страните към нея. Задължителната съдебна медиация съставлява едно процесуално задължение на страните да участват в среща с медиатор, която да им даде по-пълно и задълбочено разбиране за естеството на процедурата по медиацията. Едва на тази база страните ще могат да направят информиран избор, дали да продължат в рамките на процедурата да опитват постигането на решение.

Можем ли да възприемем медиацията като алтернативно лечение за болезнени отношения?

-Медиацията прилича действително малко на медикация за болни отношения. Медикация е поредната чуждица, пробиваща си път в чистотата на българския свят език. Определението, което си прокарва път, пък гласи, че това е „системното използване на лекарствени средства“. Асоциативното мислене няма как да не се включи и да се опита да намери паралела между медиация и медикация. Действително тези понятия са излезли от речниковия апарат на две коренно различни области като медицина и медиация. Същевременно обаче медиацията, аналогично на медикацията, се явява способ за „медикиране“ на болестта в отношенията, която е назряла до степен да изисква външно третиране с разнообразни лекове и балсами за възстановяване и изцеряване. Медиацията справедливо може да бъде приравнена към медикация със своята системност на процеса и последователност в търсенето на новото и различното, което се ражда едва след изцелението, следващо болестта. Системното лечение в отношенията, използвайки методите на открития и искрен диалог, не стои като алтерация на съда. Напротив – изпълва конфликта с възможност за растеж и придаване на смисъл отвъд повърхността.

cross