Текст: д-р Иван Атанасов

Известният диабет в България е 7,1%, a недиагностицираният съставлява 2,5 %. По последни данни  над половин милион българи страдат от диабет, а от предиабет – над 200 хиляди. Средногодишно броят на известните диабетици нараства с 23 хиляди души.

Болните с диагноза захарен диабет извън градовете съставляват 8,6% от популацията, а сред градското население те са едва 6%. Забелязва се тенденция два пъти по-често срещан да е неизвестният диабет, както и предиабетът в селата. Това се дължи на по-възрастното население, по-ограничените финансови възможности, дългогодишния нездравословен начин на живот и ниската степен на образованост на населението в тези места.

„Принципите за перорално лечение, които следваме при избора на медикамент за терапията на захарен диабет тип 2, са ефективност по отношение на гликемичния контрол, да има плеотропен ефект, добра поносимост и лесно да се прилага, както и не на последно място неговата цена“, каза проф. Ана-Мария Борисова, председател на Българското дружество по ендокринология.

За лечението на захарен диабет тип  2 прилагаме индивидуален подход към всеки болен, промяна в диетата и физическата натовареност, т.е. трябва да бъде променен неговият стил и начин на живот, както и медикаментозна терапия, която започва като монотерапия.

Ползите, за които се прилага терапията, са избягването на хипогликемии, наддаването на тегло и ниската му стойност.

По отношение на предиабета проф. Борисова обяснява, че това е междинно състояние, което включва състоянията: нарушена гликемия на гладно и нарушен глюкозен толеранс. Диагнозата се поставя на базата на ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест). Честота на заболяването в световен мащаб е 352 млн. от възрастното население, в Европа страдат 36 млн., като в България заболелите от предиабет са над 200 хиляди души.

Липсата на масов скрининг за диабет в България е основна предпоставка за развитието на предиабетно състояние. Здравните рискове от предиабет, пред които се изправят лекарите, са  развитието на диабет, сърдечносъдови заболявания, придружени с мозъчносъдови инциденти. ¼ от децата с предиабетно състояние развиват захарен диабет.

За овладяване състоянието на предиабет могат да се вземат нефармакологични и/или фармакологични мерки.

Направено е финландско и американско клинично проучване за ефективността от промяната в начина на живот. За период от 3 години се наблюдава намаляване с 58% на развитието на диабет. Средно с 37% при промяната на начина на живот се наблюдава намаляване на риска, както и намаляване на артериалното налягане.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg