Текст: Д-р Радислав Наков, дм; www.medicalnews.bg

Всеки пети българин има синдром на раздразненото черво (СРЧ или Irritable Bowel Syndrome – IBS) и всеки десети функционална диспепсия (ФД).

Това става ясно от първото за България популационно базирано проучване за честотата на тези функционални чревни заболявания (ФЧЗ), организирано от Асоциацията на младите хепатогастроентеролози и Българското дружество по неврогастроентерология и публикувано в септемврийския брой на престижното научно списание Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases.

Изследваната група са български възрастни граждани, активни потребители в социалните мрежи. Данните са  събирани в периода май – август 2019 г. Всички участници са поканени да попълнят онлайн въпросник за общото им здравословно състояние, без да споменаваме, че целта на това проучване е да се изследват симптомите на храносмилателната система.

СРЧ е диагностициран съгласно Rome IV критериите, дефиниращи IBS като ФЧЗ, характеризиращо се с повтаряща се коремна болка, средно поне един ден седмично за период от 3 месеца, свързан с два или повече от следните критерии: болката е свързана с дефекация; болката е свързана с промяна в честотата на изпражненията и/или с промяна във формата на изпражненията.

Съгласно Rome IV критериите ФД е категоризирана като постпрандиален дистрес синдром (PPDS), синдром на епигастрална болка (EPS) или припокриващ се подтип. EPS се  диагностицира при наличие на епигастрална болка, парене или и на двете поне един ден седмично. PPDS се диагностицира при наличие на пълнота след нахранване, ранна ситост или и двете поне 3 дни.

Пациентите с припокриващ се вариант трябва да изпълняват критериите както за EPS, така и за PPDS. Симптомите трябва да са налични през последните 3 месеца с начало поне преди 6 месеца. Пациентите с оверлап синдром (ОС) между СРЧ и ФД трябва да отговарят на дефинициите както за СРЧ, така и за ФД.

Резултати: Анализирани са общо 1896 индивида, което е 0,03% от българското възрастно население и се състои от 73,1% жени и 26,9% мъже. Средната възраст на участниците е 35,5 години. Честотата на IBS в България е 20%. Полът, възрастта, семейното положение, професията, консумацията на алкохол, сексуалните проблеми, наличието на съпътстваща ФД и непоносимостта към прясно мляко са значително свързани със СРЧ.

Жените, пациентите с ФД, сексуални проблеми и непоносимост към мляко са с по-висок риск от развитие на IBS.

Разпространението на ФД у нас е 12,7% (39% са с  PPDS, 33% с EPS и 28% са с припокриващ се вариант). Пациентите със СРЧ  и непоносимост към прясно мляко  са с повишен риск от ФД. Честотата на ОС в България е 11,7%. Полът, непоносимост към мляко, проблемите при уриниране и сексуалните проблеми са значително свързани с разпространението на ОС.

В заключение това е първото проучване за определяне на честотата на СРЧ, ФД и техния овърлап синдром и оценка на рисковите фактори, свързани с тези нарушения в българското възрастно население. Резултатите са изключително ценни, понеже попълват празнината в епидемиологичните данни за СРЧ, ФД и ОС в Източна Европа.

Бъдещите проучвания биха позволили обогатено разбиране на сложната патология на тези нарушения и по-добро лечение, приспособено към рисковите фактори, свързани със СРЧ и/или ФД.

Източник:
Nakov R, Dimitrova-Yurukova D, Snegarova V, et al. Prevalence of Irritable Bowel Syndrome, Functional Dyspepsia and their Overlap in Bulgaria: a Population-Based Study. J Gastrointestin Liver Dis. 2020;29(3):329-338. Published 2020 Sep 9. doi:10.15403/jgld-2645

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg