1. Цел на конкурса

Целта на конкурса е популяризиране на BETTY Моята аптека.

2. Организатор на конкурса

„ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Околовръстен път” № 199А, наричано по-долу “Организатор”.

3. Период на конкурса

Всеки участник може да се регистрира за участие в конкурса в периода от 01.11.2016 г. до 01.12.2016 г. включително.

4. Участници в конкурса

4.1 Участниците в конкурса се задължават да спазват изложените по-долу условия за участие в конкурса. С регистрирането си за участие в конкурса, всеки участник декларира, че е запознат с настоящите условия, съгласен е с тях и изцяло ги приема.

4.2 Право да участва в конкурса има всяко навършило 18 (осемнадесет) години дееспособно физическо лице.

4.3 За да участва в конкурса, лицето по т. 4.2 трябва да се регистрира за участие в конкурса на  https://betty.bg/betty-igra/ като попълни формата за участие (с валидни лични данни и имейл адрес) и отговори правилно на зададения въпрос „Колко видове насипен BETTY чай има?”.

4.4 Служители на ФЬОНИКС Фарма ЕООД нямат право да участват в конкурса.

5. Територия

Конкурсът се провежда на територията на Република България.

6. Награди
Наградите са 55 бр. козметични несесери с продукти собствена марка BЕТТY .
Печелившите, изтеглени на случаен принцип, ще бъдат обявени на 05.12.2016 на фейсбук страницата на BETTY на адрес https://www.facebook.com/BETTY.moyata.apteka.

7. Провеждане на конкурса

7.1 Печелившият участник трябва да установи контакт с организатора в рамките на 3 (три) работни дни от публикуване на съобщението за избор на печеливш, като изпрати електронно писмо на адрес: I.PANDJAROVA@phoenixpharma.bg или изпрати лично съобщение на фенстраницата на BETTY Моята аптека . В писмото печелившият участник посочва трите си имена, мобилен телефон за връзка и адрес, на който желае да получи наградата си.

7.2 В случай, че печеливш участник не установи конктакт с организатора, или бъде отстранен от участие в конкурса, наградата може да бъде предложена на друг, избран от организатора участник, чието име ще бъде обявено на фен-страницата на BETTY във Фейсбук на адрес https://www.facebook.com/BETTY.moyata.apteka.

7.3 Наградите се получават по куриер на посочения от печелившия адрес за сметка на ФЬОНИКС Фарма ЕООД.

7.4 С регистрирането си за участие в конкурса всеки участник дава съгласието си името му да бъде използвано в последващи маркетингови дейности на организатора, както и в печатни или видео материали, с цел популяризирането на BETTY, без да се дължи възнаграждение на печелившия участник.

7.5 Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди.

8. Прекратяване на конкурса

Организаторът има право да прекрати конкурса по всяко време, обявявайки това на фен-страницата на BETTY във Фейсбук на адрес https://www.facebook.com/BETTY.moyata.apteka, без да дължи обезщетение.

9. Лични данни

С регистрирането си за участие в настоящия конкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в конкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и дават изричното си съгласие организаторът да обработва предоставените лични данни за нуждите на конкурса и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че във връзка с участието в конкурса предоставените лични данни от печеливш участник биха могли да бъдат публично оповестени от организатора, в това число и в Интернет, и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

10. Отговорност

10.1 Участието на всеки участник в конкурса e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и по повод на участие в конкурса, освен ако се установи, че са причинени умишлено или при груба небрежност.

10.2 Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в конкурса при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

10.3 Организаторът не носи отговорност към печеливш участник:
– който е предоставил адрес на електронна поща или телефон, на които не може да бъде установен контакт с него;

10.4 Организаторът има право по всяко време да отстрани от участие в конкурса всяко лице, което не отговаря на настоящите условия за участие в конкурса или е нарушило същите.

11. Съдебни спорове

Всеки спор между организатора и участник в конкурса следва да се решава на основата на взаимно разбирателство между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване до компетентния съд в България.

12. Допълнителни разпоредби

12.1 Настоящите условия влизат в сила от датата на публикуването им на фен-страницата на BETTY във Фейсбук на адрес https://www.facebook.com/BETTY.moyata.apteka.

12.2 Организаторът на конкурса си запазва правото да изменя или допълва настоящите условия, като промените влизат в сила от публикуването им на фен-страницата на BETTY във Фейсбук на адрес https://www.facebook.com/BETTY.moyata.apteka. В случай, че участникът не преустанови участието си в конкурса, се счита, че приема промените в настоящите условия за участие в конкурса.