д-р Ана-Мария Младенова,
www.medicalnews.bg

При пациентите на лечение със статини едва малка част от съобщаваните странични ефекти са пряко свързани с този клас медикаменти. Статините са медикаменти, които се прилагат за понижаване на нивото на холестерола.

Повишеният риск за възникване на диабет тип 2 (ДТ2) е реален, но в първичната профилактика само един от пет случая на нововъзникнал ДТ2 може да се отдаде на приема на статини, докато във вторичната профилактика сърдечносъдовите ползи от този клас медикаменти многократно надвишават риска за ДТ2, показа анализ, публикуван в списание European Journal of Preventive Cardiology (1).
В този анализ са включени 14 рандомизирани и контролирани клинични проучвания в областта на първичната профилактика с 46 262 участници и 15 проучвания за вторична профилактика с 37 618 изследвани.
За определяне на риска за странични ефекти абсолютното повишение на този риск в плацебо групите се изважда от риска, наблюдаван на фона на активно лечение.
Авторите доказват, че по-голямата част от страничните ефекти са еднакво чести в групите със статин или плацебо както при първична (14.6 спрямо съответно 14.9%), така и при вторична профилактика (9.9 спрямо 11.2%), с изключение на асимптомното повишение на чернодробните ензими (0.4%) и честота на нововъзникнал ДТ2.

Установява се, че 80% от случаите на новодиагностициран ДТ2 не са свързани с приема на статин. Абсолютното повишение на риска за ДТ2 на фона на прием на статин за първична профилактика е 0.5%, също толкова, колкото е понижението на общата смъртност в тази група.
Използването на терапия със статини при вторична профилактика води до абсолютно понижение на смъртността с 1.4%. И въпреки че един от пет случая на новопоявил се ДТ2 може да се отдаде на прием на статини, приложението на този клас медикаменти при диабетици не носи вреда, а напротив, подобрява прогнозата.
В реалната клинична практика пациентите често съобщават за странични ефекти като мускулни болки, умора и гастроинтестинални оплаквания след иницииране на терапия със статини и това често изправя лекуващите лекари пред дилема дали да продължат лечението с тези медикаменти.
Кратките характеристики на всички медикаменти от този клас съдържат множество изброени странични ефекти – всички странични реакции, съобщавани някога в проучванията със статини, които обикновено са с голяма продължителност, включително и в плацебо групите.
Затова за лекуващия лекар е невъзможно да разбере дали съобщаваният страничен ефект се дължи на медикамента, би възникнал и при липса на прием на статин или е резултат на ноцебо ефект – термин, с които се обозначават страничните ефекти, изпитвани от пациенти, очакващи даден медикамент да им навреди.
Този мащабен анализ дава отговор на поставените въпроси: най-често срещаните странични ефекти не могат да се отдадат еднозначно на приема на статини (еднакво често срещани са и при прием на плацебо). Реално е единствено повишението на честотата на новодиагностицирания ДТ2 с 0.5% и на чернодробните ензими с 0.4%.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg