Сетовната здравна организация инициира изработване и публикуване на препоръки за насочване на пациенти за образни изследвания в условията на COVID-19 пандемия.

Документът дава насоки за поведение при пациенти със съмнителна или с доказана COVID-19 инфекция и при такива с различна тежест на проявление на заболяването, като се опитва да следва пътя на пациента от извънболничната помощ през показанията за хоспитализация и дехоспитализация до периода на възстановяване.

Препоръките са базирани на опита, като в пълния текст на документа са направени препратки въз основа на очакваните ползи от информацията, получена от образните изследвания, както и върху специфичните фактори, които трябва да се имат предвид при избора на специфично образно изследване на гръдния кош. Допълнително са застъпени етични проблеми, свързани с мониториране, оценка и кумулиране на база данни с цел научни разработки.

В рамките на два месеца международни експерти споделят своя опит и правят анализ на публикуваната литература и като резултат формулират ясни препоръки за адекватно използване на информацията, получена при провеждане на конвенционални рентгенографии на белите дробове, компютър-томографски изследвания на гръдния кош и портабилна ултрасонография на гръдния кош при пациенти със съмнителна или доказана инфекция с COVID-19.

В секцията ДИАГНОСТИКА са направени три препоръки:

  1. Не се препоръчва назначаването на конвенционалната рентгенография на белите дробове при безсимптомни пациенти с цел диагностика поради факта, че не предоставя достатъчна диагностична информация.
  2. Да се разчита на RT-PCR тест, когато е наличен, пред образни изследвания на гръдния кош при симптомни пациенти.
  3. При симптомни пациенти образните изследвания на гръдния кош да се назначават в случаите, когато:
  • RT-PCR тестът не е приложим/възможен или резултатът се очаква да излезе със закъснение;
  • първоначалният RT-PCR тест е негативен, но съществува висока клинична вероятност за COVID-19.

С висока вероятност на тези изследвания могат да се открият промени в белия дроб тип „матово стъкло“, предимно в долни лобове и периферно, дифузно разположени в паренхима двустранно.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg