Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Официални правила на играта “08-ми март – Денят на жената”

BETTY - Giveaway Bettina Barty
01.03.24

Участниците в играта  “08-ми март – Денят на жената” (наричана по-долу „Играта“) трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Правилата“).

 1. Период:

От 10:00 ч. на 01.03.2024 г. до 23:59 ч. на 07.03.2024 г.

 1. Организатор:

"ФЬОНИКС Фарма" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1700, р-н Студентски, ул. "Околовръстен път" № 199А, ЕИК 203283623 наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОРЪТ“

 1. Правила за Участие:

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределение на наградите могат да участват само пълнолетни лица с местоживеене в България, които не са служители на ФЬОНИКС Фарма ЕООД, както и членове на техните семейства.

 1. Механизъм на Играта:

4.1. Играта ще се проведе на официалната Facebook страница на BETTY: https://www.facebook.com/betty.moyata.apteka

4.2. Участниците в Играта следва да изпълнят седните условия:

4.2.1. Харесай фейсбук страницата на BETTY  Моята аптека  

          4.2.2. Сподели поста с играта

          4.2.3. Отбележи приятелка в коментар под публикацията с Играта

4.3. Всеки участник има право само на едно участие в Играта. Ако потребител е участвал в Играта многократно, при теглене на наградите се взима предвид само един негов коментар - първият като последователност.

 1. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.

На 08.03.2024 г. с автоматизиран софтуер, на случаен принцип, ще бъде изтегленi дванадесет победители измежду участниците, които са изпълнили условията в т.3 и т.4.2 от Правилата, като всеки ще получи 1 бр. награда. Името на победителя ще бъде обявено на официалната страница на BETTY във Facebook на 08.03.2024 г.

 • Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • Участвайки в Играта всеки участник се съгласява в случай, че бъде обявен за Победител до 3 работни дни да предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Адрес; Телефон и Имейл за връзка.
 • Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни да се свърже с Победителя на посочените от него имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на Наградата.
 • Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от Победителя на изпратеното от организатора съобщение в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нов Победител измежду участниците.
 • Победител, който не потърси наградата си в срок от 30 календарни дни след приключването на Играта, когато е потвърдил по телефон или имейл, че желае да я получи, губи правото си да получи своята награда.
 1. Награда:

12 комплекта Bettina Barty

 1. Допустимост:

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:

 • Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от Играта.
 • Не изпълняват някое от условията на Правилата за участие.
 • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook.
 • Са служители на Организатора или лица, изрично цитирани в т.3 от Правилата.
 • Решението за недопускане е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.
 1. Ограничения на отговорността:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства; Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.;

 1. Информация, свързана със защита на личните данни:

С включването си за участие в Играта, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на Играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на Играта по възлагане от Организатора. Всички лични данни ще се записват, събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни от Организатора или от трето лице, на което са предоставени с тази цел.

С участието си в Играта всеки участник декларира, че е запознат, с:

 • данните, които идентифицират Организатора и неговите представители
 • целта и средствата на обработка на личните данни
 • доброволния характер на предоставянето на данните;
 • правото на заличаване, коригиране или блокиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни
 • правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг
 • с участието си в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува името му на Facebook страницата на BETTY Моята аптека   в случай, че е изтеглен като печеливш.
 • Данните се пазят за срок до 1 месец след края на Играта. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора по всяко време, като попълни и изпрати писмено искане до Организатора. Участниците имат и право на преносимост на личните им данни към друг администратор. За контакт с Длъжностното лице по защита на данните на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД можете да се обадите на тел: 02 / 965 88 19 или да пишете на еmail: protection@phoenixpharma.bg
 1. Други условия:
 • Условията на Играта са достъпни през официалната Фейсбук страница на BETTY Моята аптека  .
 • Oрганизаторът си запазва правото да променя Правилата, във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им;
 • Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 • С участието си в Играта всеки участник приема настоящите Правила

 

cross