Текст: д-р Ана-Мария Младенова

Ново изследване, публикувано в списание Radiology, говори в полза на извършването на мамография при мъже, които са високорискови за рак на гърдата.

Мамографията е медицинска процедура, използваща нискочестотни рентгенови лъчи за изследване на гърдите при човека за преглед и диагностика на заболявания. Изследването се провежда с цел ранно установяване на рак на гърдата чрез наблюдение на характерни натрупвания на микрокалцификати (скринингова мамография) или с цел диагностициране на всички аномалии, установени по време на скрининговото изследване (диагно-
стична мамография).

Авторите на проучването изследват медицинската информация от 1900 пациенти, които преминават през образна диагностика, мамография със или без ултразвук в периода 2005-2017 г. От тях 9% провеждат изследването като скрининг, а останалите 91% – като диагностичен метод след появата на симптоми.

Резултатите показват 5 случая на рак сред кохортата, подложена на скрининг, като честотата е 18 образни находки при общо 1000 прегледа (сравнено с 20 случая на рак при диагностичната кохорта сред 1000 прегледа).

Скрининговата мамография има 100% чувствителност и 95% специфичност.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg