Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Достъпен туризъм в природни и селски райони

Текст: Олга Георгиева
Снимки: Европейски център за качество
05.07.22

Лятото е времето, в което пътуваме най-много, времето за ваканция, почивки и туризъм. Често не си даваме сметка, че за хората с увреждания, за възрастните, бременните жени и семействата с деца са необходими подходящи условия, за да могат да пътуват не само в големите градове, но и в природните и селските райони. Защото те обичат да го правят – точно толкова, колкото и всички останали. За достъпен туризъм се говори все повече, като се отчита статистиката за нарастващия брой хора с увреждания и нарастващото застаряващо население в Европа и сред пътуващите към европейски дестинации.

Лятото е времето, в което пътуваме най-много, времето за ваканция, почивки и туризъм. Често не си даваме сметка, че за хората с увреждания, за възрастните, бременните жени и семействата с деца са необходими подходящи условия, за да могат да пътуват не само в големите градове, но и в природните и селските райони. Защото те обичат да го правят – точно толкова, колкото и всички останали.

За достъпен туризъм се говори все повече, като се отчита статистиката за нарастващия брой хора с увреждания и нарастващото застаряващо население в Европа и сред пътуващите към европейски дестинации. Но мениджърите на малки и средни предприятия в туризма невинаги осъзнават нуждите за достъп на своите клиенти, нямат достатъчно умения (и ресурси), за да приложат устойчиви решения, които биха могли да им помогнат и да увеличат своя пазарен дял. Това важи особено за природните и селските райони.

Проектът Access IT

Международният проект Access IT - Иновации за достъпен туризъм в природни и селски райони, стартира през 2019 г. и свършва в края на юни тази година. Основната му цел е туризмът да стане достъпен за всички, като се изгради капацитет на европейските туристически предприятия в природните и селските райони да осигуряват иновативни решения за туристите със специфични изисквания. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ и в него участват организации от шест държави – Белгия, България, Франция, Италия, Испания и Полша.

Партньор в проекта за нашата страна е Европейски център за качество ООД. Проектът е насочен към малките и средните предприятия в туризма, повече от 700 участници са се включили в дейностите му (проучвания, кръгли маси, тествания на продукти, обучителни семинари), а резултатите от проекта ще достигнат до поне 5000 предприятия в селски райони. За целите на проекта са разработени няколко интелектуални продукта за туристическите компании и организации.

Доклад

Първият продукт е доклад, който представя подробна информация за услугите за достъпен туризъм в Европа, както и основните пречки, пред които са изправени предприятията при предоставянето им. В доклада се разглежда и влиянието на пандемията COVID-19, която се отрази върху всички видове туризъм и във всички райони. Един от ефектите е, че туристите търсят все повече възможности за пътуване в спокойни селски райони, като предпочитат малки семейни хотели, къщи за гости и хижи.

Туристите със специфични изисквания за достъп също се насочват предимно към тях. В доклада четем: „Според Световната здравна организация (Световен доклад относно уврежданията, 2011 г.) на света има приблизително 1 милиард души с увреждания. 15% от населението на света живее с някакво увреждане или заболяване. Това означава евентуално, че 15% от всички туристи, пътуващи по света – плюс членовете на техните семейства и приятелите им, се нуждаят от достъпни места и услуги, за да пътуват заедно. Когато към тях се добавят и възрастните хора, пазарният дял нараства до почти 30%.

Само около 9% от всички туристически фирми промотират своите оферти като достъпни за лица с увреждания или възрастни хора през 2014 г. Само в една държава членка на ЕС – Португалия – достъпният туризъм е задължителен предмет в националната образователна програма в областта на туристическия мениджмънт, хотелиерството и ресторантьорството.“ И още: „Не е добре да се създават специализирани туристически услуги за лица с увреждания, защото това би изключило тези хора от другите групи пътуващи“.

А какво казват самите туристи със специфични изисквания за достъпност? Те срещат трудности във всеки момент от своето пътуване: от етапа на търсене на информация (в уебсайтове или традиционни медии) през запазване, пътуване, използване на различни видове транспорт, настаняване, както и при посещение на забележителности като културни обекти.

Имат много трудности за достъп и в ресторанти и кафенета, при пазаруване или участие в бизнес срещи и конференции, при преминаване през градски или природни райони, при намиране и използване на обществена тоалетна до безопасно прибиране у дома. Затова е много важно лицата, заети в която и да е част от туристическата верига, да разберат тези трудности в „пътуването на посетителя“. Те трябва да бъдат обучени да придобият конкретни умения, за да могат да помагат и да се грижат за всички посетители с еднакво внимание, уважение и подкрепа, когато това е необходимо.

Видеопримери

По проекта са създадени и видеоматериали, като един от интелектуалните продукти. Видеата представят примери за достъпен туризъм и включват интервюта с туристически предприятия и организации, които са внедрили иновативни решения за подобряване на достъпността на техните продукти и услуги и са успели да комерсиализират своите туристически предложения.

Интерактивен инструмент за подкрепа на бизнеса

Третият основен продукт на проект Access IT е интерактивен инструмент за подкрепа на бизнеса. Той се състои от обучителни материали с практическо съдържание и уеббазиран инструмент за оценка на достъпността на продуктите и услугите, предлагани от туристически предприятия. В допълнение са разработени дидактически ресурси за практически обучения за образователни програми и за обучение на кадри и персонал.

Книжка с препоръки

Четвъртият продукт на проекта включва книжка с препоръки, която обобщава добрите практики и успешните истории, събрани в хода на изпълнение на проекта с цел да бъдат използвани от различни заинтересовани страни в сферата на достъпния туризъм.

Повече информация за проект Access IT и неговите продукти и резултати можете да намерите на уебсайта: http://accessitpro.eu/

cross